Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Behandlingsmetoder/Rehabilitering

Den pædagogiske tilgang er inspireret af Kognitiv metode der tilstræber at skabe klarhed omkring struktur for den enkelte i hverdagen og støtte sociale kompetencer. Den tilgang indebærer brug af mere systematiske redskaber til problemafklaring og opfølgning for den enkelte, med den målsætning at fremme størst mulig individuel autonomi, ved at inddrage beboeren i udarbejdelse og opfølgning på handleplan.

Derudover hentes inspiration fra andre tilgange for at sikre individuel afhjælpning af beboerens psykiske forstyrrelser. Eksempelvis substitutionsbehandling. Kan være lydpuder, akupunktur NADA behandling. Motion svømning etc.

Der tilstræbes derfor et personale med dobbeltkompetence, således at de ud over faglig baggrund i psykiatri og socialpsykiatri på kvalitativ måde kan tilbyde arbejde med musik, kreative aktiviteter, sport, kostvejledning og motion.

Der satses på en løbende kompetence udvikling af personalet generelt i forhold til pædagogisk tilgang og brug af handleplaner, og specifikt i forhold til særlig indsatsområde eks. Kostvejledning.

Behandling betyder at helbrede nogen eller lindre deres smerter
(Becker-Christensen 2000)

At modtage genoptræning er ikke ensbetydende med en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende proces, der som rehabilitering sigter imod, at borgeren kan udføre sine personlige aktiviteter og deltage i samfundslivet, hvor fx. borgerens beslutninger og deltagelse er afgørende, og hvor samarbejdet er ligeværdigt mellem borgere og fagpersoner. Forskellige behandlings- og genoptræningsformer kan indgå i en rehabiliteringsproces.

Rehabilitering – Definition iflg. Hvidbogen

På denne baggrund er følgende definition af rehabilitering formuleret:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutning og består af en koordineret, sammenhængende og viden baseret indsats.

Vedr. behandling af beboer § 107

Omkring behandling af ovenstående, skal det bemærkes, at behandling både er samtale, men også medicin, således at det er en kombinationsbehandling der gør, at den sociale kompetence kan genopbygges, og at social fobi kan reduceres. Ligeledes vil samtale medføre, at der er tryghed, både indvendig hos borgeren, men også i personalegruppen.
Denne tryghed medfører, at borgerne kan udvikle kompetence mht. almindelige færdigheder og gøremål.
Der er i behandlingen af borgerne nævnt samtale. Samtalebehandling er noget alle mennesker, ansatte, besøgende og undertegnede, skal kunne give på en sådan måde, at de borgere der bor på institutionen, vil kunne genopleve et socialt velvare, i forhold til andre mennesker.

Husets psykiater Tomas Toft, Speciallæge i Psykiatri.

Socialpædagogisk behandlingstilbud i døgnregi

HUSETs arbejde er baseret på følgende forløb for beboere.
A. Start for ny beboer (se tillige beskrivelse af indslusningsprocessen)
B. Målsætning beskrives:

HUSET følger op på medfølgende handleplan fra kommunen
HUSET udarbejder en pædagogisk handleplan
C. Metoder til at nå målsætning beskrives
D. Efter ½ år evalueres mål og metoder
E. Nye mål og metoder beskrives
F. Fremover halvårlige evalueringer af mål og metode som grundlag for evt. nye mål og metoder
G. Årlige statusmøder med kommune og relevante samarbejdsparter

HUSET fremlægger beskrivelse af/status for udviklingsforløb til drøftelse

Ad. A HUSETs metoder i startfasen

Motiverende samtaler
Her afdækkes ønsker og behov generelt
Fokuserende samtaler
Her afdækkes ønsker og behov specifikt
Samtalernes form og indhold skal sikre at beboer oplever ejerskab for efterfølgende aftaler

Ad. B Målsætning

Ovenstående samtaler skaber grundlag for at personale og beboer kan:

Arbejde efter den af kommunen opstillede handleplan
Opstille mål for den pædagogiske handleplan
Eksempelvis
Almindelige daglige livsfunktioner (ADL) såsom
At holde orden i sin bolig
At klare personlig hygiejne
At klare personlige indkøb og kunne færdes i byen på egen hånd
At deltage i planlægning af praktik, undervisning, arbejde osv.

Ad. C Metodevalg

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan og målsætning i den pædagogiske handleplan udarbejder personale og beboer en liste over metodevalg – med hensyntagen til beboers ressourcer

Eksempelvis
Guidning fra personalet til opnåelse af forbedret funktionsniveau
Faglig støtte til nyindlæring og genindlæring af skolefærdigheder
HUSETs metodevalg er overordnet baseret på den kognitive tilgang, hvilket betyder at vi med beboers erkendelse af egen situation og evt. vanskeligheder som udgangspunkt arbejder med beboers evner til, ved tænkningens hjælp, at opnå en mere hensigtsmæssig personlig- og social adfærd.

Ad. D Hvert halve år evalueres mål og metoder

Er der overensstemmelse mellem de beskrevne mål og metoder og beboers virkelighed eller skal der ske justeringer?

Ad. E Nye mål og metoder

Hvis der er basis for justeringer af gamle mål eller formulering af nye mål aftales og beskrives disse

Ad. F Halvårlige evalueringer

Ovenstående procedure (ad. D og ad. E) gennemføres fremover hvert halve år.

Ad. G Årlige statusmøder med kommune

Udviklingsforløbet i det forgangne år beskrives af HUSET til drøftelse
ønske/behov for nye initiativer fra beboer, HUSET eller kommune formuleres og drøftes
Beslutninger formuleres skriftligt

Kontakt os

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.