Indslusning Udslusning

Indslusing

I relation til HUSETs værdigrundlag, som er baseret på åbenhed, ærlighed og ligeværdighed i trygge rammer med hør grad af forudsigelighed, er indslusning til HUSET en yderst vigtig proces for alle involverede parter.

Indslusning til HUSET foregår med kommende beboer som fokusperson. Således at al information. først tilgår ham/hende dernæst gives til netværk i øvrigt et forventet opfølgningsbesøg fra Kommunen 14 dage efter indflytning

HUSET har tredelt processen, således at der sikres en grundig og gensidig orientering før, under og efter start til såvel kommende beboer, pårørende og kommune.

Før: (tilstede er altid leder, kontaktperson og evt. øvrige medarbejdere)

Kommende beboer:

 • Orientere om optagelsesproceduren/visitation
 • Optagelse kan kun besluttes hvis han/hun, HUSET og øvrige netværk er enige
 • Orientere om startperioden (3 måneder)
 • Præcisere at startperioden ikke er en prøvetid
 • Orientere om HUSETs dagligdag (hvornår foregår hvad)
 • Orientere om HUSETs tilbud udover botilbud
 • Arrangere rundvisning på stedet
 • Orientere om økonomiske forpligtelser
 • Gennemgå og indhente samtykkeerklæring

Udslusning

Udslusning kan komme på tale når beboer, pårørende, personalet, kommunen eller bedst når alle er enige i, at beboer er klar til at komme videre

Udslusning sker som oftest når borgeren har brug for mere pleje eller mindre støtte eks.:

 • anden bosted med samme beskyttende rammer
 • andet bosted med mindre beskyttende rammer
 • egen bolig med mulighed for støtte
 • egen bolig uden direkte støtte

På statusmøde mellem beboer og personalet formuleres ønsker og behov for fremtidig placering

Ønsker og behov præsenteres evt. for pårørende/netværk, som har mulighed for at påvirke endelig beslutning (med beboers samtykke)

Kommunen indkaldes til et møde hvor ønsker og behov fremlægges og muligheder for opfyldelse af disse drøftes

Endelig beslutning tages her eller på et efterfølgende møde.

Fra beslutning tages til foranstaltning iværksættes bliver beboer boende i HUSET.

Perioden skal bruges til at beboer, med støtte fra kontaktperson, kan forberedes bedst muligt til den nye bo-situation

Besøg
Samtaler hvor forventninger til/frygt for det nye kan belyses og drøftes med kontaktperson

HUSETs eventuelle involvering i ny foranstaltning aftales

Kontakt os

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.