Ring til os: 62 22 36 94

Rehabilitering

Huset Trappebæksvej er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107

Psykiatrisk bo- og rehabiliterings tilbud til voksne borgere med sindslidelser.
For borgere med behov tilbydes et længerevarende rehabiliteringsforløb, harmreduktion.
Vi samarbejder med den enkelte borger om hjælp og støtte til selvhjælp i processen med at komme sig, recovery.
Tids / og tidsubestemt Rehabiliteringsplan

Huset Trappebæksvej råder over 14 lejemål, der bliver anvendt til beboer med en varig rehabiliteringsplan. Når der bliver en ledig bolig, kan vil tilbyde den til en ny beboer med en tidsbestemt rehabiliteringsplan. Rehabilitering består af fem centrale omdrejningspunkter: Målrettet, tidsbestemt, samarbejdsproces, koordineret og videns baseret. Tidsbestemt betyder en indsats hvor målene løbende evalueres og tilrettes. Videns baseret betyder at indsatsen til enhver tid baseres på aktuelt bedste viden.

Formålet med rehabilitering er at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det vil sige et liv i egen bolig med tilpas støtte, inkluderet og deltagende i netværk og lokalsamfund. Gerne med tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked (på kortere eller længere sigt)

Inden en ny beboer flytter ind i sin bolig i tilknytning til huset Trappebæksvej, bliver der udarbejdet en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen fungerer som en samarbejdsaftale mellem beboeren, evt. pårørende, kommunen og Huset Trappebæksvej. Planen tager udgangspunkt i SMAART (E)-mål, der på den måde gør planen konkret og handlingsorienteret. SMAART-mål er borgerens egne mål, ikke husets mål med borgeren.

Er borgeren ikke selv i stand til at definere sine ønsker og behov vil kommunens sagsbehandler tilføre dette til handleplanen. Det samme er gældende for borgere boende i Huset, at personalet med deres erfaringer med borgeren kan støtte op med handleplan.

Et eksempel på SMAART (E)

Specifik: Hvad ønsker beboeren at få ud af at bo i Huset?
Hvorfor er det godt for beboeren at bo i Huset?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Jeg vil gerne have min egen bolig
 • Jeg ønsker sociale fællesskaber
 • Jeg har brug for en døgnrytme
 • Jeg vil lære at lave mad

Mål
Hvordan ved beboeren at det specifikke mål er opfyldt?
Hvad er beviset for beboeren på at det specifikke mål er nået?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Jeg kan have gæster i min egen bolig
 • Jeg har et liv med arbejde om dagen
 • Jeg kan klare mig i egen bolig
 • Jeg kan handle ind
 • Jeg kan rejse på ferie

Attraktiv
Hvorfor er det vigtigt for beboeren med det specifikke mål, som denne har med f.eks. at kunne lave sin egen mad?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Det gør mit liv mere normalt
 • Så kan jeg invitere gæster på mad, og selv lave maden
 • Jeg kan lave mad til min kæreste
 • Jeg får hjælp til at fastholde mine mål

Accepteret
Hvad tror eller mener beboeren at andre får ud af det specifikke mål, beboeren har f.eks. at lave sin egen mad?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Mine pårørende og venner vil blive lettet glade
 • Det offentlige skal bruge færre ressourcer på mig
 • Min kæreste / mor / far / søskende bliver stolt af mig

Realistisk
På hvilken måde kan en plan laves realistisk?
Hvordan kan du lave en plan så det specifikke mål kan opfyldes?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Hvis jeg kan få ligeså mange støttetimer i egen bolig, så kan jeg arbejde mig frem til at flytte i egen bolig (ADL-træning og medicinpædagogik). Min bror og min mor vil godt tilbyde at besøge mig hver en gang om ugen efter at jeg er flyttet i egen bolig.
 • At hjælp med medicineringen sikrer døgnrytmen
 • At struktur sikrer afklaring via jobcenteret
 • ADL træning er grundlagt for at kunne flytte i egen bolig

Tid

Hvilken tidshorisont skal vi lægge ind i din plan?
Hvilken tidsplan skal vi lave for at du kan nå din plan?

Beboeren kan f.eks. svare:

 • Jeg skal bruge mindst 1 år for at få struktur i min hverdag
 • Jeg har brug for et par år for at blive god til at have gæster
 • Jeg har brug for nogle år til at lære at kan passe et arbejde
 • Jeg kan ikke sætte tid på

Evaluering

Laves første gang efter 3 mdr. Og herefter en gang i kvartalet

Hvilken effekt har beboeren fået ud fra målet?
Hvordan oplever beboeren det går med målet?
Hvilke registreringer har vi som personale selv?

Rehabiliteringsplan med mål som løbende evalueres og tilrettes

Der er til huset Trappebæksvej tilknyttet lejemål, der er bestemt til beboere med behov for et rehabiliteringsforløb med mål som løbende evalueres og tilrettes. Her er der vægt på den nære dagligdag, håndtering af livsvilkår, medicinpædagogik og krop, kost, trivsel og sundhedsfremme.

Der lægges vægt på en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor omsorg og nærvær nok er vigtige, men hvor det først og fremmest er borgerens selvhjulpenhed og håb til en mere selvstændig fremtid som støttes, er tilgangen til den enkelte beboer.

Med Recovery og harmreduktion, liv i fokus og basal færdighedstræning, som metodiske rettesnore er forløbet som udgangspunkt ikke tidsbestemt. I den tidsubestemte boform er sigtet også altid livskvalitet som beboeren selv er med til at definere.

Rehabiliteringsplan skal sikre, at beboeren har et hverdagsliv, hvor beboeren trives som den person beboeren nu er og ønsker at være selvom den grundlæggende sindslidelse eksisterer.

Rehabiliteringsplanen mål bliver udarbejdet i overensstemmelse med beboerens håb, drømme og ønsker, da det overordnede formål med planen er, at beboeren genvinder magten over sit eget liv.

Mentor
Borgeren får ved indskrivningen tildelt en mentor, som er den blandt personalet man samarbejder tættest med under hele sit forløb i Huset Trappebæksvej. En mentors fornemste opgave er at skabe en god og bæredygtig relation til brugeren.

Mentor har jævnlige samtaler med borgeren om ønsker og drømme for livet, hvad der har betydning og giver mening for den enkelte, dennes mål med at være i Huset Trappebæksvej, hvordan det går, hvad den enkelte gør sig af tanker om livet, hvilke aftaler der skal laves etc.
Via samtalerne afdækkes og bevidstgøres borgerens livsformsværdier og livsstilsmønstre. Dette danner grundlag for udarbejdelse af handleplanen.

I Handleplanen opstilles langsigtede og kortsigtede mål uf fra den enkeltes ønsker og drømme.

I Handleplanen er en beskrivelse af hvad man arbejder med, hvordan man arbejder med sine mål og hvorfor, hvad man får støtte til og af hvem samt hvor lang tid der skal gå før det tages op til revision.

Handleplanen og målene er et synligt og aktivt arbejdsredskab efter SMART mål i samarbejdet mellem den enkelte bruger og mentor samt i de forskellige sammenhænge brugeren er en del af.

Mentor planlægger og deltager i alle møder der vedrører den enkelte – sammen med borgeren.

rehabiliteringskema