Ring til os: 62 22 36 94

Huset Trappebæksvej

Socialpædagogisk Bistand. Jfr. § 85 Bostøtte/hjemmevejledning
§ 85 stk. 1

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Godkendelse af Huset på Trappebæksvej

Svendborg Kommune har den 05.05.2011 behandlet ansøgning fra Huset på Trappebæksvej om udover botilbuddet at etablere en anden aktivitet i form af Socialpædagogisk Bistand for eksterne borger.

Svendborg Kommune besluttede at imødekomme ansøgningen efter bekendtgørelsen om Tilbudsportalen samt godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud § 13.

Huset på Trappebæksvej er efter servicelovens § 14 stk. 3. godkendt som generelt egnede botilbud.

Målgruppen
I botilbuddet 14 voksne personer fra 18 år med psykiske lidelser, der har behov for et længerevarende botilbud. Beboerne skal være diagnostisk afklarede og psykiatrisk behandlede ved indflytningen.

Der skal være tale om beboere, som har ressourcer til at indgå i et fællesskab med andre og som er så selvhjulpne, at de kan være alene om natten.

Personer, der har alkoholmisbrug skal være i behandling for dette. Personer, der er misbrugere af narkotiske stoffer, kan ikke modtages i botilbuddet.

Målgruppen for Socialpædagogisk Bistand er voksne borgere:

 • med psykiske lidelser
 • der bor i egen bolig

Borgeren kan:

 • være socialt isoleret
 • have hukommelses og opmærksomhedsforstyrrelser
 • have en mangelfuld sygdomserkendelse
 • være skrøbelig blandingsmisbruger med psykiatrisk overbygning
 • Borgeren må ikke være udad reagerende og aggressiv.

Målet er:

 • At give beboerne en tilværelse med trygge og stabile rammer
 • At gøre hverdagen så fleksibel, at den enkeltes behov og ønsker har mulighed for at realiseres
 • At have enkelte husregler, der skal til for at et bofællesskab kan fungere
 • At gøre brug af beboernes ressourcer
 • At den enkelte beboer er tilknyttet en kontaktperson
 • At styrke beboerens netværk i form af familie og venner
 • At styrke beboernes netværk udadtil i form af aktiviteter / beskæftigelse
 • At beboerne kan blive boende, så længe de har behov for det eller bliver så selvhjulpne, at de kan undvære den nære kontakt til personalet og flytte i egn bolig eller har behov for at komme videre i en mere beskyttet foranstaltning.

Metode:
Ved at være stabil, pålidelig og åbne i kontakten med beboeren / borgeren vil den Socialpædagogiske Bistand forsøge at opbygge en tillidsfuld relation mellem beboeren / borgeren og sig.

Huset arbejder med konkrete handleplaner for hver enkelt beboer / borger. For hver beboer / borger bliver det udarbejdet dagstruktur samt støtte behov. Kontaktpersonen / borgeren laver sammen en detaljeret handleplan med konkret opnåelige mål. Planen er udarbejdet så den afdækker beboeren / borgerens stærke og svage sider samt tydeliggør om der er forskel på beboeren / borgerens og personalets opfattelse af problemet.

Der er fællesaktiviteter af praktisk art og af den mere selskabelige slags.

Aftensmaden er samlingspunkt for alle beboere i huset.

Der er fokus på kost og motion.

Opholdspris
Der er for 2011 godkendt en pladspris på 40.860 kr. pr. måned pr. beboer inkl. kost og logi.

Beboernes betaling for ophold i boformer efter § 107 sker af personens arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Kommunen. Kommunen fastsætter betaling for opholdet i boligen, kost, vask m.v.

Egenbetalingen kan højest udgøre 1.699, – kr. for kost, 4.014, – kr. for husleje og 1.497, – kr. i aconto forbrug.

Socialpædagogisk Bistand
276,50 kr. pr.aftalt time. Dertil et fast månedligt beløb på 1.559,-kr. Dertil kan købes mad, der koster 1.699,-kr. pr. måned.

Den eksterne borger vil i afgrænset periode kunne komme i Huset Trappebæksvej for en reduceret timepris.

Tilsyn
Godkendelsen indebærer at Svendborg Kommune løbende har tilsyn med stedets virksomhed, herunder ændringer mål og metoder, personalesammensætning samt ind- og udskrivning af beboere. Svendborg Kommune har indgået aftale med Faaborg-Midtfyn kommune om tilsyn med botilbuddet ved Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier, Floravej 17a, 5750 Ringe.

Godkendelsen omfatter alene godkendelse i forhold til lov om social service § 144. Det påhviler botilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra andre relevante myndigheder samt at sikre sig at regler i anden lovgivning er overholdt.

Regnskabet skal revideres af enten en registreret eller en autoriseret revisor og fremsendes sammen med revisionsprotokollat til Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier senest 4 måneder efter afsluttet regnskabsår. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med § 16 i bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud.

Et eventuelt overskud skal benyttes til at nedbringe opholdsprisen i det kommende budgetår med mindre andet aftales med godkendende myndighed.

Senest 3 måneder før nyt regnskabsår indsendes budget til Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier til godkendelse. De godkendte budgetforudsætninger skal overholdes. Der kan således ikke forventes større underskudsdækning end den indregnede belægningsprocent.

Væsentlige beslutninger, f.eks. om køb af fast ejendom, pantsætning, usædvanlige dispositioner, vedtægtsændringer samt anvendelse af overskud i tilfælde af ophør af § 144 virksomheder kræver godkendelse af godkende myndighed.

Botilbuddet er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen samt omfattet af:Socialministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Socialministeriets bekendtgørelse 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 681 af 20. juni 2007 om tilbudsportalen efter servicelovens § 14.

Godkendelsesgrundlaget fremgår af Center for opholdssteder, botilbud og plejefamiliers notat af 5. januar 2011 vedr. undersøgelse om etablering af anden aktivitet, at 30. juli. 2009 vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgningen om ændringen om ændringen af alderen for målgruppen samt notat af 9. november 2001 udarbejdede af Fyns Amt vedr. undersøgelse og vurdering af botilbuddet.

Afgørelsen kan indbringes for det sociale nævn jf. lov om social service § 166.

Mvh.
Jørgen Knudsen
Myndighedsleder / Handicap
Social og Sundhed
Svinget 14, 5700 Svendborg
Tlf. 6223 3950
e-mail: sfagk@svendborg.dk